Zápis na školní rok 2020/2021 proběhne dle Školského zákona v měsíci květnu.

Pokud si zarezervujete svůj čas návštěvy a přijdete osobně, potřebujete:

– vyplněnou žádost a potvrzení od dětského lékaře

– sebou rodný list na kontrolu rodného čísla – nenecháváme si ho

– kontrola trvalého bydliště – pokud mají rodiče TP na Praze 6 stačí nahlédnutí do OP ( dítě bydlí tam kde rodiče), jinak výpis z registru nebo evidence obyvatel

 

Proč nelze udělat jednoduché kroky u zápisu do MŠ?

Městská část Praha 6 připravila příručku, která respektuje aktuálně platné právní předpisy.

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů v tom smyslu, že zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí v základní škole. U zápisů do mateřských škol nebylo přijato žádné takovéto opatření, pouze doporučení MŠMT, která odvolací orgán může brát v potaz, ale také nemusí. Podobně jako soud v případě, kdy ředitelce MŠ bude hrozit pokuta v řádech desetitisíců až statisíců. Všechny příslušné zákony a vyhlášky totiž zůstaly beze změn.

Ředitelky školek nadále musí i v této době vést přijímaní dětí v souladu se školským zákonem a správním řádem, který vyžaduje, aby ve škole ověřili veškeré údaje, které mají přímý vliv na jejich rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. A také aby tyto údaje byly zpětně přezkoumatelné odvolacím orgánem. Ředitelky tedy musí být schopni prokazatelným způsobem doložit věk dítěte, místo jeho trvalého pobytu, splnění povinného očkování a podání žádosti oprávněným zákonným zástupcem dítěte. Pokud by toho schopny nebyla, hrozí jim, že jejich přijímací řízení by mohlo být zrušeno a celý zápis opakován.

MŠMT bohužel ve svém doporučení neuvádí v celé úplnosti, co která forma dodání žádosti vyžaduje, aby byla přezkoumatelná v rámco správního řízení. Uvádí jen, že je možné žádost zaslat datovou schránkou, e-mailem i poštou – tak, jak to koneckonců bylo možné i v době předkoronavirové. Nedodává již, jakou podobu mají zasílané doklady mít. A právě to MČ Praha 6 specifikovala ve své příručce. Neboť není ochotna doporučit ředitelkám škol postup, který by odporoval platným právním předpisům. I když by to zjednodušilo situaci jak rodičům, tak vedení škol.

Školy, které přijaly strohou formu opatření MŠMT a umožňují např. zaslání žádosti a příloh obyčejnou poštou nebo vhozením do schránek u školních vrat, nebudou například vůbec schopny prokázat, že jim tato žádost byla dodána. Podobně ani rodiče nebudou mít žádný doklad, že splnili svoji zákonnou povinnost přihlášení povinně předškolního dítěte.

Souhlasím s Vámi, že pro rodiče by zjednodušením bylo zaslání dokumentů v podobě běžné kopie, vč. očkovacího průkazu, jak připouští MŠMT. Ovšem například následné ověření cca 3 000 dětí odborem evidence obyvatel a osobních dokladů Úřadu MČ Praha 6 přes registry Ministerstva vnitra (včetně odůvodnění každého ověření) by představovalo enormní mnohadenní zátěž i v neomezených podmínkách fungování úřadu. Ředitelky mateřských škol mají bohužel také špatnou zkušenost s čitelností očkovacího průkazu a rovněž s plným chápáním, co který záznam v něm konkrétně znamená – nejsou totiž lékařkami.

Jsem přesvědčen, že situaci rodičům lze zjednodušit pouze za cenu porušení právních předpisů, případně že se bude jednat o zjednodušení v době zápisového dne, které následně vystřídá doba hektického doplňování dokumentů v požadované formě, případně již zmiňované riziko opakování celého zápisu. Je možné, že v první polovině června, kdy vyprší třicetidenní lhůta pro ukončení správního řízení, budou již mimořádná opatření vlády odvolána – a tudíž by mohly být prosté kopie dokladů osobně ověřeny z přinesených originálu – dnes to však nelze zaručit. Ředitelky mateřských škol by pak stály před dilematem, zda správní řízení o přijetí či nepřijetí k povinné školní docházce ukončit jen s ověřenými žadateli, nebo správní řízení přerušit u všech žadatelů až do doby doložení podkladů posledním z žadatelů či vypršením stanovené lhůty.

Obávám se, že většina škol (a možná i zřizovatelů) se rozhodla pro cestu nejmenšího odporu s tím, že nebude-li žalobce, nebude třeba ani soudce. Zřizovatel škol v MČ Praha 6 si to ovšem se znalostí problematiky převisu poptávky nad nabídkou a zneužívání zákona účelovým přehlašováním místa trvalého pobytu dovolit nemůže.

Pokud chtěl stát a MŠMT zápisový proces zápisu zjednodušit, měl k tomu přijmout i konkrétní právně závazná opatření. Jinak nelze než dodržovat příslušné právní předpisy s tím, že je nutné se současně vypořádat se všemi momentálně vyhlášenými opatřeními. K tomu si jen dovolím připodotknout, že mateřské školy, na rozdíl od všech zbývajících typů škol, vládní nařízení nechalo v provozu a MŠMT jejich uzavření zřizovatelům pouze nezávazně doporučilo.
Žádost a přílohy můžete samozřejmě zaslat v podobě, jakou uznáte za vhodnou, je však na ředitelkách MŠ, zda je jako jednoznačně průkazné vyhodnotí a případně Vás požádají o doplnění. Stejně jako je na Vašem rozhodnutí, zda využijete k dodání žádosti a příloh datovou schránku, e-mail, poštu nebo osobní návštěvu.

 

Dotazy směrované k zápisu nebo běžnému chodu mateřské školy zodpovím na tel: 604181526 nebo na emailu : skolka@degaulla.cz