MŠ Charlese de Gaulla, Charlese de Gaulla 18/832, 1600, Praha 6
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Ředitelka Mateřské školy Charlese de Gaulla, Charlese de Gaulla 18,16000, Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.
Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním a s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Počet volných míst pro školní rok 2020/21 :         10

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – školní rok 2020/21:

Děti se přijímají podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:
1. trvalý pobyt dítěte
na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu 50 bodů
na území jiné MČ nebo obce 1 bod

2. věk dítěte dle narození v období
před 01.09.2015 35 bodů
od 01.09.2015 do 31.08.2016 15 bodů
od 01.09.2016 do 31.08.2017 10 bodů
od 01.09.2017 do 31.12.2017 5 bodů
po 01.01.2018 1 bod

3. individuální situace dítěte
MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 01.09.2020 1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ
V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.
Vyplněnou podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání odevzdávají zákonní zástupci 11. 5. 2020, v době od 10 – 18,00 hodin.
Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.
Po odevzdání Zápisového lístku dne 18. 5. 2020, v době od 13:00 hod. do 17:00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí.
Při přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

V Praze dne 6. 4. 2020