Ředitelka Mateřské školy Charlese de Gaulla. Charlese de Gaulla 832/18, Praha 6 (dále jen „mateřská škola“) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561 /2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen v souladu s § 34a odst. 2 školského zákona přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce. ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného před školního vzdělávání podle § 34a odst. 5 školského zákona. Školským obvodem je pro všechny mateřské školy MČ: Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny mateřské školy MČ Praha 6 jsou „spádové“. Na základě § 34 odst. 3 školského zákona má dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Do mateřských škol zřízených MČ Praha 6 se podle školského zákona přednostně přijímají na volná místa děti s uděleným odkladem povinné školní docházky a děti s povinným předškolním vzděláváním s trvalým pobytem na území MČ Praha 6, bez ohledu na stanovená kritéria.

Počet volných míst pro školní rok 2021/22: 20

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – školní rok 2021 /22:

Děti se přijímají podle následujících kri térií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. trvalý pobyt dítěte
na území MČ Praha 6 přihlášené k trvalému pobytu 50 bodů
na území jiné MČ nebo obce 1 bod

2.věk dítěte dle narození v období
před 1. 9. 2016 35 bodů
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 15 bodů
od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 10 bodů
od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 5 bodů
po 1. 1. 2019 1 bod

3. individuální situace dítěte
MŠ navštěvuje sourozenec a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021  1 bod

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího. Děti se speciálními vzdělávacím i potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a možností mateřské školy.

Vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, odevzdávají zákonní zástupci 4. 5. 2021, v době od 13–18 hodin.
Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Při Přijetí dítěte do více mateřských škol zákonný zástupce odevzdá Zápisový lístek jen do jedné zvolené MŠ. Po odevzdání Zápisového lístku dne 11. 5. 2021 v době od 13:00 hod. do 17:00 hodin, zákonný zástupce obdrží Rozhodnutí o přijetí. Současně žadatel vyplní u vedení mateřské školy formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději š měsíce před počátkem školního roku.

V Praze dne 1. 3. 2021
Marcela Brabcová
ředitelka školy