Ředitelka Mateřské školy Charlese de Gaulla, Charlese de Gaulla 832/18, 16000, Praha 6 (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle 34a odstavce 5 školského zákona.

Školským obvodem je pro všechny mateřské školy městské části Praha 6 celé území městské části, tzn., že všechny MŠ MČ Praha 6 jsou „spádové“. Dítě s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6 má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo MČ Praha 6.

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ.

Počet volných míst pro školní rok 2017/18 :      12

Do mateřské školy Charlese de Gaulla zřízené Městskou částí Praha 6 se přijímají děti podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

trvalý pobyt dítěte

na území MČ Praha 6 přihlášené k TP                                                                50 bodů

na území jiné MČ nebo obce                                                                                    1 bod

věk dítěte dle narození v období

před 01.09.2012                                                                                                      30 bodů

od 01.09.2012 do 31.08.2013                                                                               10 bodů

od 01.09.2013 do 31.08.2014                                                                                 5 bodů

od 01.09.2014 do 31.12.2014                                                                                   1 bod

individuální situace dítěte

dítě je hlášeno k celodenní docházce                                                                  15 bodů

MŠ navštěvuje sourozenec nebo je přijímán                                                       1 bod

dítě je hlášeno k polodenní docházce                                                                    1 bod

 

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitel/ka školy a bude děti přijímat dle věku od nejstaršího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

Formuláře (Žádost a Evidenční list) budou k dispozici na webu příslušné mateřské školy a rovněž na portálu   www.jakdoskolky.cz, nebo je v listinné podobě obdrží zákonný zástupce na ÚMČ Praha 6.

Odevzdání vyplněných originálů žádostí a evidenčních listů je stanoveno na 2. 5. 2017

v době od 13 do 17 hodin .

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Pokud by bylo dítě přijato do více MŠ, zákonný zástupce se rozhodne, do které MŠ odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do zvolené MŠ je stanoveno na 10. 5. 2017 v době od 13 do 17 hodin, a je konečným rozhodnutím zákonného zástupce. Současně s tím zákonný zástupce požádá ředitele školy o formulář Zpětvzetí žádostí do ostatních mateřských škol, kde o přijetí žádal.

Oznámení o individuálním vzdělávání je povinen zákonný zástupce učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

V Praze dne 24.2. 2017                                                Marcela Brabcová

řed. školy