Informační memorandum GDPR

Informace o zpracování osobních údajů
Mateřská škola Charlese de Gaulla

Mateřská škola Charlese de Gaulla, (souborně Mateřská škola Charlese de Gaulla, my, nás nebo naše) dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).

Cíl regulace nakládání s osobními údaji

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracovávání. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

 1. minimalizovat jejich nutný rozsah,
 2. chránit je a kontrolovat přístup k nim,
 3. vymazat je, když už nejsou aktuální a potřebné.

Konkrétní zásady a postupy při zpracování

1. Předmět

Tento dokument vysvětluje způsob shromažďovánípoužívání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkazu na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během své činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování údajů dochází při výkonu zákonem předepsaných povinností Mateřské školy Charlese de Gaulla, nebo při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci s občany a ostatními subjekty, nebo při návštěvách a používání našich webových stránek.

2. Správce osobních údajů

Mateřská škola, adresa Charlese de Gaulla 832/18, Praha 6, 160 00
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Jobman, s.r.o., IČO: 27177726, se sídlem Livornská 449, Praha 15, a osobou pověřenou k výkonu této funkce je od 1. 6. 2024 JUDr. Eva Janečková, e-mail dpo(at)jobman.cz.

3. Kategorie osobních údajů

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • Adresní a identifikační údaje
 • Údaje, jejichž zpracování nám ukládá zákonná povinnost
 • Informace, které nám poskytnete při komunikaci s námi
 • Informace potřebné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku jako jsou kamerové záznamy

Jedná se například o: Jméno; Příjmení; Titul; Datum narození; Místo narození; Rodné číslo; Státní občanství; Národnost; Místo trvalého pobytu; Doručovací adresa; Mateřský jazyk; Telefon; E-mail; Zdravotní pojišťovna; Lékařské záznamy; Diagnostický záznam o vývoji dítěte; Zpráva z pedagogicko-psychologické poradny; Očkování; Soudní rozhodnutí o svěření do péče; Dodatečný odklad školní docházky; Alergie; Potvrzení o bezinfekčnosti; Kartička zdravotní pojišťovny – kopie; Třída; Zdravotní deník; Léky; Očkování; Zdravotní způsobilost; Potvrzení lékaře; Podpis;

4. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je:

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Mezi základní právní akty patří:  561/2004 Sb. – Školský zákon; 563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících; 14/2005 Sb. – Vyhláška o předškolním vzdělávání; 364/2005 Sb. – Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení; 89/2012 Sb. – Občanský zákoník; 500/2004 Sb. – Správní řád; 75/2005 Sb. – Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků; 27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; 499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a další legislativa.
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě

5. Účely zpracování

 • plnění povinností  Mateřské školy, včetně poskytování informací
 • plnění povinností v pracovně právních vztazích se zaměstnanci Mateřské školy
 • správa našich smluvních závazků a probíhajícího smluvního vztahu, včetně jednání se smluvními stranami
 • zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů a areálů a rovněž ochrana Mateřské školy proti podvodům a v soudních sporech
 • správa našich každodenních obchodních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, správa smluv, správa webových stránek, vedení Mateřské školy,  kontrola, vykazování a dodržování právních předpisů

6. Příjemci osobních údajů

 • Dle požadavků zákona: Osobní údaje týkající se jednotlivců můžeme zpřístupňovat veřejnýmsoudním orgánům, složkám prosazování zákonaagenturám, v rozsahu vyžadováným zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutnéprokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků
 • Třetí strany: Veškeré zpracovávání těchto osobních údajů bude probíhat podle našich pokynů a bude v souladu s původními účely.

7. Uchovávání

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou Vaším souhlasem.

8. Ochrana osobních údajů

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů: Uplatňujeme vhodná technická, fyzickáorganizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupemdalšími formami nezákonného zpracování. Přístuposobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Tento systém je neustále přizpůsobován za účelem zmírnění provozních rizik a k ochraně osobních údajů při zohlednění uplatňovaných postupů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.

Způsob ochrany osobních údajů zpracovávaných v zastoupení centálních orgánů veřejné správy (kdy působíme jako zpracovatel dat): V některých případech zpracováváme osobní údaje jako zpracovatelé osobních údajů. Tyto osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze podle pokynů správce a nepoužíváme je ani nepředáváme dálevlastním účelům. Udržujeme kontroly bezpečnosti informací, jejichž účelem je ochrana Vašich údajů. Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle pokynů správce nebo zaúčelem výkonu svěřených agend.

9. Naše webové stránky

Soubory cookie, využití datpodobné nástroje:

 • Když navštívíte naše webové stánky, můžeme automaticky shromažďovat určité informace pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, nástroje pro analýzu internetového prohlížečeprotokoly serveru. V řadě případů jsou informace shromažďované pomocí souborů cookiedalších nástrojů používány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje.
 • Cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka při návštěvě ukládá prostřednictvím prohlížeče na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Soubory cookie můžeme používat k zefektivnění používání webových stránek a rovněž k přizpůsobení preferencí procházenízlepšení funkce našich webových stránek. Soubory cookie je možné používatřízení výkonushromažďování informacítom, jakým způsobem jsou používány naše webové stránky,analytickým účelům. Existují dva druhy souborů cookie: soubory cookie relace, které jsou z vašeho zařízení odstraněny po opuštění webové stránky,trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po delší dobu, nebo dokud je ručně neodstraníte.
 • V souborech protokolů z našich serverů mohou být shromažďovány informacetom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky (údajepoužití). Mezi tyto údaje patří mimo jiné název domény uživatele, jazyk, typ prohlížečeoperační systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na webovou stránku, web, který jste navštívili před příchodem na naši webovou stránku,webová stránka, kterou navštívíte po opuštění našeho webu,rovněž čas strávený na našem webu. Údajepoužívání webu můžeme sledovatvyužívathodnocení jeho výkonučinnosti, ke zlepšení jeho designufunkcí, nebobezpečnostním účelům.
 • Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookie zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informaceúpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápověděprohlížeči. Pokud nesouhlasítepoužitím souborů cookie nebo podobných technologií, které ukládají informace do vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookie nebo tyto technologie.

Propojené stránky:

 • Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené stránky“). Propojené stránky nejsme povinni hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použitíprohlášeníochraně osobních údajů. Uživatelé se při používání propojených stránek musítěmito podmínkami seznámitdodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásadypostupy jakýchkoli propojených stránekpřípadných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili spodmínkamiodpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.

Děti:

 • Naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti. Nevyužíváme jevědomému získávání osobních údajů od dětí ani k poskytování služeb dětem. Zjistíme-li, že dítě poskytlo své osobní údaje prostřednictvím některého z našich webů, tyto údaje ze svých systémů odstraníme.

Služba Google Analytics:

 • Na svých webových stránkách můžeme rovněž používat službu Google Analytics ke shromažďování informacíon-line aktivitách uživatelů na webových stránkách, jako jsou například navštívené webové stránky, odkliknuté odkazyprovedená vyhledávání.
 • Tyto informace používámesestavování zpráv a k vylepšování webu. Soubory cookie anonymně shromažďují informace, jako je počet návštěvníků na webu, odkud návštěvníci přišlistránky, které navštívili. Informace vytvořené těmito soubory cookievaše aktuální adresa IP budou přeneseny z vašeho internetového prohlížečebudou uloženy na serverech Google ve Spojených státechdalších zemích. Google bude tyto informace používat ve vašem zastoupení pro účely vyhodnocení způsobu, kterým používáte náš web, jak bylo popsáno výše. Adresa IP získaná prostřednictvím služby Google Analytics nebude spojenajakýmikoli jinými daty v držení společnosti Google. Další informace o údajích shromažďovaných službou Google Analytics získáte na adrese http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Tyto soubory cookie můžete zablokovat pomocí odpovídajících nastavení internetového prohlížeče. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci plně využít funkcí našich webů. Doplněk internetového prohlížeče Google Analytics Opt-out je možné stáhnout na následující adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. Vaše práva

Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva

 • na přístup k osobním údajům,
 • jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů,
 • výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud  souhlas odvolán,
 • na omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost údajů

a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Stejně tak máte právo se na nás obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit zde (www.degaulla.cz) nebo kontaktováním Koordinátora pro práva subjektů údajů (224 311 120) způsobem uvedeným zde (www.degaulla.cz).

Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Můžete mít rovněž právo na podání stížnosti u Dozorového orgánu, kterým je úřad na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

11. Souhlas a jeho odvolání

Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím takových údajů, ve smyslu jak je uvedeno v tomto dokumentu.

V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádánivýslovný souhlas.

Máte vždy možnost zdarma vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu kliknutím na odpovídající odkazy na našich webových stránkách, provedením pokynů uvedených v e-mailu, nebo kontaktováním Koordinátora pro práva subjektů údajů (224311120) způsobem uvedeným zde (www.degaulla.cz).

12. Automatizované rozhodování

Neprovádíme automatizované rozhodování.

13. Kontaktní možnosti

Bude-li s námi chtít komunikovat ve věcech týkajících se soukromí, nebo v případě dotazů, připomínek nebo stížností, se obraťte na Koordinátora pro práva subjektů údajů (224 311 120) způsobem uvedeným zde (www.degaulla.cz).

Zavazujeme se, že budeme řešit stížnosti týkající se shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů.

14. Úpravy dokumentu Informační memorandum (Informace o ochraně osobních údajů)

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 25. 5. 2018
Datum aktualizace tohoto dokumentu: 7. 6. 2024